Boflex Eik 2-stav i ny gymsal. Vikersund Bad.

Boflex Eik 2-stav i ny gymsal. Vikersund Bad.