Nyslipt 2-savs lamellsportsgulv. Lierbyen Ungdomsskole

Nyslipt 2-savs lamellsportsgulv. Lierbyen Ungdomsskole